Privatlivspolitik

DENNE PRIVATLIVSPOLITIK FORKLARER, HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

E.ON Danmark A/S
25215680
Dirch Passers Allé 76
DK - 2000 Frederiksberg
kundecenter@eon.dk
+45 70 27 05 77

E.ON Danmark er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os på eon.dk eller direkte til os på anden måde. I denne tekst finder du en kort beskrivelse af lovgivningen og den måde, som vi administrerer personlige oplysninger på.

2. FORMÅL

Vi indsamler kun personlige oplysninger til visse specifikke og lovlige formål. Formålet er at kunne udføre en service, som den pågældende person har anmodet om. Vi behandler kun personlige oplysninger, når der er et legitimt formål eller et samtykke, og vi behandler altid personlige oplysninger med respekt for privatlivets fred.

Vi behandler ikke personoplysninger til formål, som er uforenelige med det oprindelige formål. Oplysninger om formålet i den konkrete sag vil fremgå i forbindelse med en e-mailkontaktformular, aftalevilkår eller lignende.

De hyppigste formål vil være flg.:

 • markedsføringsaktiviteter
 • aktiviteter i forbindelse med jobopslag og ansøgninger
 • at overholde en juridisk forpligtelse
 • login på IT – systemer
 • at reagere effektivt på forespørgsler
 • kundeanalyser af vores forretning
3. RETSGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER SAMT KATEGORIER AF OPLYSNINGER

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger findes i forordningens artikel 6 og varierer afhængigt af den type behandling af personoplysninger, som vi udfører. Derudover vil prøve så vidt muligt at begrænse behandlingen af personoplysningerne (dataminimering)

Vi sørger for at informere dig om det tilsigtede formål for behandlingen af persondata, retsgrundlaget, principperne angående bevarelsen af personoplysningerne samt potentielle modtagere af data, f.eks. fysiske eller juridiske personer, offentlige myndigheder og institutioner eller ethvert andet organ, hvortil oplysninger gives. Vi sørger for, at vores information er letforståeligt, transparent og tydeligt.

Hvis retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er et samtykke, f.eks. et samtykke til direkte markedsføring, har du ret til og mulighed for til enhver tid at tilbagekalde dette samtykke.

4. KILDER

Vi kan i visse situationer finde på at indsamle oplysninger om dig fra andre, hvis det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af den kontrakt, vi har med dig. i bruger disse oplysninger til at kommunikere med dig, for eksempel når vi bekræfter en flyttemeddelelse, eller når vi modtager oplysning om en indbetaling via sms eller e-mail. De kilder, vi vil indsamle oplysninger om dig fra, er følgende:

 • Online-kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige
 • Offentlige myndigheder
 • Banker
5. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Oplysningerne opbevares, så længe der leveres ydelser, eller i øvrigt består en juridisk relation, eller det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller gældende regler kræver oplysningerne opbevaret.

Hvis du er kunde hos os, opbevarer vi som hovedregel dine personoplysninger i op til 3 år det tidspunkt, hvor du ikke længere er kunde hos os, eller ikke længere har dialog med os om vores ydelser. Vi opbevarer fakturaer, kreditnotaer, betalingstransaktioner og lignende, som sætter os i stand til at bogføre og dokumentere korrekt bogføring i 5 år fra udløb af det regnskabsår, hvor registrering er sket. Det gør vi, fordi vi har pligt til det ifølge bogføringsloven.

Hvis du ikke er kunde hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 4 uger, efter din sidste henvendelse til os.

Hvis du endnu ikke er kunde hos os, men har givet os dit samtykke til, at vi må kontakte dig med henblik på at indgå et kundeforhold med dig, opbevarer vi dine oplysninger op til 1 år, efter du har givet dit samtykke.

Login-oplysninger, oplysninger om din færden på hjemmeside og oplysninger om, hvordan du bruger eller har brugt vores digitale tjenester, opbevarer vi op til 6 måneder. Hvis vi optager telefonsamtaler mellem dig og vores kundeservice, opbevarer vi samtalen i op til 14 dage.

Vi kan i visse tilfælde, navnlig ved udsigt til tvist med en kunde, have brug for at kunne dokumentere en sags forløb over for domstolene, klagenævn og/eller andre offentlige instanser. Derfor kan vi efter konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end vores privatlivspolitik i øvrigt ville tilsige. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis der ikke er afregnet tilstrækkeligt eller korrekt efter den tid, hvor E.ON ikke længere leverer ydelser til dig.

Når opbevaringsperioden er udløbet, sletter vi automatisk dine oplysninger.

6. VIDEREGIVELSE AF DINE OPLYSNINGER TIL ANDRE PARTER

Personoplysninger kan i visse tilfælde videregives til andre selskaber inden for E.ON eller til forretningspartnere. Det kan f.eks. gælde, når vi har et samarbejde, hvor videregivelse af oplysningerne er nødvendige for at udføre de opgaver, som du har anmodet om. Vi vil kun videregive personlige oplysninger til nogen uden for E.ON, hvis de juridiske forudsætninger herfor er opfyldt.

Vi kan også gøre brug af databehandlere til behandling af personoplysninger, og i disse tilfælde instruerer vi tydeligt databehandlerne i, hvordan den skal behandle personoplysningerne.

Når overdragelsen skal finde sted, tager vi altid hensyn til de love og bestemmelser, som regulerer adskillelse mellem virksomhed for elektricitetshandel og virksomhed for netdrift.

7. OVERFØRSEL AF DINE OPLYSNINGER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

I udgangspunktet vil dine data ikke blive behandlet i et land uden for EØS-området. I de få tilfælde, dette alligevel kan blive nødvendigt, har vi truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre denne håndtering. I de fleste tilfælde er dette i form af en godkendt standardkontrakt med modtageren af oplysningerne.

8. DINE RETTIGHEDER

Som registreret hos E.ON har du følgende rettigheder:

 • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger på det tidspunkt, hvor E.ON har indhentet dataene.
 • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Tilbagekaldelse af dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du kan også anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af eksisterende personoplysninger.
9. KONTAKT E.ON

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte E.ON på kundecenter@eon.dk eller telefon +45 70 27 05 77

10. KLAGE OVER BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Du kan altid indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon +45 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

11. OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN I FREMTIDEN

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere privatlivspolitikken, og vi forbeholder os ret til at opdatere privatlivspolitikken. Vi vil orientere om opdateringer.

Denne privatlivspolitik blev senest opdateret d. 30. 11. 2018